A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

Kozadat kereso

1. Szervezetei, személyzeti adatok

1.1 Szervezet adatai, elérhetőségei

A Társaság elnevezése:Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített elnevezése:Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely:1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Telephely:1092 Budapest, Ráday u. 51.
Adószám:18087138-2-41
Cégjegyzékszám:01-09-920343
TEÁOR kód:7490
Elektronikus levélcím:[email protected]
Honlap:www.neum.hu
Alapító Okirat:Letöltés pdf formátumban

A Társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója: A Társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet 1. melléklet I. pont 9. alpontja alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium – székhelye: 1011 Budapest, Vám utca 5-7. ; adószám: 15848398-2-41 ; PIR azonosító: 848392 ; honlap: https://kormany.hu/nemzetgazdasagi-miniszterium – gyakorolja.

1.2 A szervezeti struktúra

A Társaság szervezeti struktúráját, az egyes szervezeti egységeket és azok feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

1.3 A szervezet vezetői

A szervezeti egységek vezetői és elérhetőségeik.

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.
Letöltés pdf formátumban (2020.08.01)
Letöltés pdf formátumban (2020.11.17)
Letöltés pdf formátumban (2021.09.15)
Letöltés pdf formátumban (2021.11.17)
Letöltés pdf formátumban (2022.11.30)
Letöltés pdf formátumban (2023.03.24.)
Letöltés pdf formátumban (2023.08.08.)
Letöltés pdf formátumban (2024.05.08.)

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók [2009. évi CXXII. Törvény 2. § (2)].
Letöltés pdf formátumban (2019.02.26)
Letöltés pdf formátumban (2022.11.30)
Letöltés pdf formátumban (2023.05.16.)

1.4 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv: Nincs

1.5 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: Nincs

1.6 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok: Nincs

1.7 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: Nincs

1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A társaság vonatkozásában a tulajdonosi (alapítói) jogokat az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet 1. számú melléklet I. pont 9. sora alapján a nemzetgazdasági miniszter gyakorolja.

1.9 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv: Nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
Törvények:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

  • 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
  • 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
  • 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
  • 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozat Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról
  • 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozat az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról
  • 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendelet a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közfeladatokról

2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Társaság ellátja a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott feladatait.

A Társaság ellátja a Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott közfeladatokról szóló 242/2023. (VI. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait.

2.3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nem releváns

2.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Nem releváns

2.5. A szerv nyilvántartásai

Nem releváns

2.6. Nyilvános kiadványok

Nem releváns

2.7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2.8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

Neumann 2023 emlékév pályázatai

Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program

2.8.1. Támogatási útmutató

2.9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekNincs

2.10. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.11. Közérdekű adatok igénylése

A Társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a Társaság ügyvezetője részére (1016 Budapest, Naphegy tér 8., [email protected])

3. Gazdálkodási adatok

3.1 közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei


3.2 Számviteli törvény szerint beszámoló és közhasznúsági melléklet
2016.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2017.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2018.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2019.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2020.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2021.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2022.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2023.: beszámoló letöltés pdf formátumban

2016.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2017.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2018.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2019.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2020.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2021.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2022.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2023.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban

3.3 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2022. évi üzleti terv letöltése PDF formátumban

2023. évi üzleti terv letöltése PDF formátumban

3.4 Foglalkoztatottak

A Társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Letöltés pdf formátumban

3.5 Szerződések [2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)]
Letöltés pdf formátumban

Az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések:
20192020, 2021, 2022, 2023, 2024

3.6 Koncessziók

3.7 Egyéb kifizetések

3.8 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
https://inputprogram.com/
https://neum.hu/project.html

3.9 Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv 2017. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2018. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2019. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2020. letöltése pdf formátumban
Módosított közbeszerzési terv 2020. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2021. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2022. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2023. letöltése pdf formátumban

3.10 Adatkezelési és közzétételi szabályzat, valamint a közérdekű adatok igénylésének rendje

Letöltés pdf formátumban

Adatkezelési tájékoztató letöltése pdf formátumban

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lh. IV. em. 56.; e-mail cím: [email protected])

3.1Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

2021. év „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának ellenőrzése”, jelentés nem készült.

3.12 Általános szerződési feltételek

Megbízási szerződés általános szerződési feltételei

Vállalkozási szerződés általános szerződési feltételei

Visszaélés-bejelentő űrlap