Közérdekű adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

Kozadat kereso

1. Szervezetei, személyzeti adatok


1.1 Szervezet adatai, elérhetőségei


A Társaság elnevezése: Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített elnevezése: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Telephely: 1092 Budapest, Ráday u. 51.
Fióktelep: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Adószám: 18087138-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-920343
TEÁOR kód: 7490
Elektronikus levélcím: info@neum.hu
Honlap: www.neum.hu
Telefon: +36 30 363 00 02


1.2 A szervezeti struktúra

A Társaság szervezeti struktúráját, az egyes szervezeti egységeket és azok feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

1.3 A szervezet vezetői

dr. Gál András Levente ügyvezető (Stratégiai és operatív ügyvezetés, NATUK + 36 30 363 00 02, info@natuk.hu)
Benkő Krisztina operatív ügyvezető-helyettes (+ 36 30 363 00 02, info@natuk.hu)
dr. Szabados Zsuzsa Éva szakmai ügyvezető-helyettes (+ 36 30 363 00 02, info@neum.hu)


A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.
Letöltés pdf formátumban (2019.02.26)
Letöltés pdf formátumban (2019.03.28)
Letöltés pdf formátumban (2020.08.01)
Letöltés pdf formátumban (2020.11.17)

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók [2009. évi CXXII. Törvény 2. § (2)].
Letöltés pdf formátumban

1.4 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv: Nincs

1.5 Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: Nincs

1.6 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok: Nincs

1.7 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: Nincs

1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú mellékletének VII. fejezete alapján a Társaság vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)

1.9 Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv: Nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök


Törvények:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
  • 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
  • 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
  • 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Társaság ellátja a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott feladatait.

2.3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nem releváns

2.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások

Nem releváns

2.5. A szerv nyilvántartásai

Nem releváns

2.6. Nyilvános kiadványok

Nem releváns

2.7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

2.8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok


2.9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nincs

2.10. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.11. Közérdekű adatok igénylése

A Társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a Társaság ügyvezetője részére (1016 Budapest, Naphegy tér 8., info@neum.hu)

3. Gazdálkodási adatok

3.1 közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

3.2 Számviteli törvény szerint beszámoló és közhasznúsági melléklet
2016.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2017.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2018.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2019.: beszámoló letöltés pdf formátumban

2016.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2017.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2018.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban
2019.: közhasznúsági melléklet letöltés pdf formátumban

3.3 Szerződések [2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)]
Letöltés pdf formátumban

Az ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések:
20192020

3.4 Koncessziók


3.5 Egyéb kifizetések


3.6 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása
https://inputprogram.com/
https://neum.hu/project.html


3.7 Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv 2017. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2018. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2019. letöltése pdf formátumban
Közbeszerzési terv 2020. letöltése pdf formátumban
Módosított közbeszerzési terv 2020. letöltése pdf formátumban

3.8 Adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat letöltése pdf formátumban

Adatkezelési tájékoztató letöltése pdf formátumban

3.9 Alapító Okirat

Letöltés pdf formátumban

3.10 Közzétételi, iratbetekintési és nyilvánosságról szóló szabályzat

Letöltés pdf formátumban

3.11 Közérdekű adatok igénylésének rendje

Letöltés pdf formátumban