Közérdekű adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.1. Szervezetei, személyzeti adatok

1.1 Szervezet adatai, elérhetőségei

A Társaság elnevezése: Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített elnevezése: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.
Adószám: 18087138-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-920343
TEÁOR kód: 6312
Elektronikus levélcím: info@neum.hu
Honlap: www.neum.hu
DJKK Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: +36 70 669 56 48
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat.djkk@neum.hu


1.2 A szervezeti struktúra
A Társaság szervezeti struktúráját, az egyes szervezeti egységeket és azok feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

1.3 A szervezet vezetői

dr. Szabados Zsuzsa Éva ügyvezető
E-mail: szabados.zsuzsa@neum.hu

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.
Letöltés pdf formátumban

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók [2009. évi CXXII. Törvény 2. § (2)].
Letöltés pdf formátumban

1.4 A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv: Nincs

1.5 Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: Nincs

1.6 Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok: Nincs

1.7 Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok: Nincs

1.8 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú mellékletének VII. fejezete alapján a Társaság vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)

1.9 Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv: Nincs

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

Törvények:

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
  • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
Rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök:
  • 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
  • 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
  • 1761/2017. (XI. 7.) Korm. határozat a „Digitalizáció az aktív idősekért” programról
  • 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről
2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A Társaság ellátja a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott feladatait.

2.3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nem releváns

2.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
Nem releváns

2.5. A szerv nyilvántartásai
Nem releváns

2.6. Nyilvános kiadványok
Nem releváns

2.7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
Nem releváns

2.8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

2.9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
Nincs

2.10. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2.11. Közérdekű adatok igénylése
A Társaság a hozzá érkező, közérdekű adat megismerésére irányuló igényeknek azok kézhezvételét követő 15 napon belül, illetékes szervezeti egysége útján tesz eleget.
Az igények benyújthatók a Társaság ügyvezetője részére (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49., szabados.zsuzsa@neum.hu)

3. Gazdálkodási adatok

3.1 közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei

3.2 Számviteli törvény szerint beszámoló
2016.: beszámoló letöltés pdf formátumban
2017.: beszámoló letöltés pdf formátumban

3.3 Szerződések [2009. évi CXXII. törvény 2. § (3)]
Letöltés pdf formátumban

3.4 Koncessziók

3.5 Egyéb kifizetések

3.6 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

3.7 Közbeszerzési információk
Letöltés xlsx formátumban

3.8 Adatvédelmi szabályzat
Letöltés pdf formátumban